ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

10.Х. Световен ден за психичното здраве - мерки за превенция и подобряване /1/

Динамичният начин на живот, множеството ангажименти и все по-малкото свободно време са само част от характеристиките на новото време. Всички сме в движение, с повече проблеми и задължения от всякога, а медицинските специалисти ни посрещат не само с проблеми от физическо естество, а и с проблеми с психичното здраве. И това е доста обезпокоително, защото множество компании са във вихъра си на пазара за продажба на продукти за физическо здраве и добра форма, но каква част от тях насочват усилия към запазване или възстановяване на вашето психично здраве?

Насърчаване на грижа за психичното здраве

Няма как да отречем, че на първо място индивидът сам е отговорен за това да поддържа своите психическо и физическо здраве в добра форма. И това твърдение важи за зрелите години, в които вече човек е достатъчно добре информиран за това кое е добро за него и благополучието му. А това може да стане след множество неправилни и дори вредни за него решения, но пък такъв е животът, нали - низ от проба-грешка.

На следващо място, медицинските специалисти, държавните комисии и министерства следва да насочат усилия към това да разработят политики за проблемите с психичното здраве. Това е необходимо, тъй като търсенето на грижи за психичното здраве се увеличава по-бързо от ресурсите, които са налични за целта. Все по-голяма част от нас осъзнават, че освен изборът на добра храна за нашето тяло е добре да избираме и чист въздух, чиста вода и да бъдем по-близко до природата, запазвайки духа и тялото си по-млади и здрави.

Много от факторите, които влияят на психичното здраве на хората, са извън обичайния клиничен обхват на лекарите и включват условията, при които хората се раждат, растат, живеят, работят и остаряват. Следователно, подкрепата за политики и стратегии за опазване на психичното здраве изисква цялостен подход за обществено здраве, който помага да се предотврати развитието на бъдещи проблеми. Такива мерки трябва да постигнат и още един резултат - да премахнат стигмата около психичните заболявания, изяснявайки техния произход и характер, както и да въведат мерки за превенция, които да се прилагат повсеместно.

Революцията в персоналния фитнес, здравословното хранене и лекарствата през последните 50 години е променила условията за физическо здраве, но значително по-малко са усилията, насочени към опазване на менталните способности и здраве.

Според Световната здравна организация около един на всеки осем души или 970 милиона души са страдали от някакво психическо разстройство през 2017 г., а броят, търсещ лечение, нараства. Превенцията бързо се превръща в модерна дума, но без да се вникне в смисъла зад нея и без тя да е подплатена от конкретни мерки употребата ѝ е безсмислена.

Поради тази причина ние ще ви споделим комплекс от мерки, които сами може да приложите, за да се погрижите за психичното си здраве. Някои от тях може да са изненадващи и странни, докато други са ви вече познати, но при всички положения те ще ви бъдат полезни. 

Преди това обаче искаме да наблегнем в няколко параграфа на това какво е психичното здраве, какви са измеренията му и какви са възможните психични разстройства, които могат да засегнат човек през живота му.

Общ преглед на понятията

Психичното здраве е състояние на безпроблемно протичане на умствената функция, което води до продуктивни дейности, удовлетворяване от взаимоотношенията с други хора и способност за адаптиране към промените и справяне с предизвикателствата. Психичното здраве е от съществено значение за личното благополучие, семейните и междуличностните отношения и способността да допринасяте за обществото.

Психичните разстройства са здравословни състояния, които се характеризират с промени в мисленето, настроението и / или поведението, които са свързани с дистрес и / или нарушено функциониране. Психичните разстройства допринасят за множество проблеми, които могат да включват увреждане, болка или смърт. Психично заболяване е терминът, който се отнася колективно към всички диагностицируеми психични разстройства. 

Психичното и физическото здраве са тясно свързани най-малко поради това, че хормоните и невротрансмитерите са отговорни за настроението, концентрацията, нормалното тегло, метаболизма и още много. А някои от тях са в основата на заболявания, които засягат психичното здраве и влошават качеството на живот.

Психичните заболявания като депресия и тревожност влияят върху способността на хората да участват в поведение, насърчаващо здравето. От своя страна, проблемите с физическото здраве като хронични заболявания могат да окажат сериозно влияние върху психичното здраве и да намалят способността на човек да участва в лечението и възстановяването.

Има множество рискови фактори за психични проблеми и психични заболявания. Някои рискови фактори могат да действат като непосредствени предвестници на психичните проблеми и психичните заболявания. Те включват страдание, разпадане на отношенията, отстраняване от семейни и социални подпомагания, липса на обществено значима роля, безработица и други сериозни събития. 

Други са по-дългосрочни и включват биологично предразположение и неблагоприятни преживявания в детството или юношеството, включително агресия, насилие и злоупотреба. 

Някои рискови фактори са свързани с индивида, като например употреба на наркотици и алкохол и физически здравословни проблеми. Други се срещат на ниво общност и включват социално изключване, дискриминация и тормоз. 

Определени жизнени периоди правят хората особено уязвими (например детството, юношеството и старостта). Точно това са и групите хора, които изискват най-сериозно внимание от гледна точка на грижа, тъй като рисковете за самонараняване или насилие и тормоз от други възрастови групи са по-големи.

Проблемите с психичното здраве и психичните заболявания от своя страна са рискови фактори за самоубийство. Други клинични показатели като предишна анамнеза за самонараняване също се признават като свързани с повишен риск от самоубийство. Рисковите фактори за самоубийство са сложни и взаимодействията между тях са слабо разбрани. Редица социални фактори като бедност и неотдавнашни стресови житейски събития също могат да повишат риска от самоубийство, особено в комбинация с основните уязвимости. 

Превенция на психично здраве у нас - същност и мерки

Познати са множество защитни фактори, които смекчават ефекта на рисковите фактори и свеждат до минимум вероятността хората да изпитват проблеми с психичното здраве, но разбира се, не могат категорично да ги предотвратят.

Подобно на рисковите фактори, защитните фактори могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни, да са заложени в индивида или неговото обкръжение и да варират през целия живот. Те могат да включват фактори като обективна самооценка, емоционална устойчивост и силни социални връзки. 

Превенцията включва разбиране и свеждане до минимум на факторите, които повишават риска и засилват факторите, които подобряват устойчивостта на психичните проблеми и психичните заболявания. Могат да се разграничат два подтипа превенция в зависимост от мащаба - универсална и селективна. 

Универсалните усилия за превенция са насочени към цели общности с цел насърчаване на устойчивостта на хората или положително въздействие върху някакъв аспект на социалната среда. 

Селективните интервенции са насочени към хора, които все още не проявяват проблеми с психичното здраве или психични заболявания или са ангажирани със самоубийствено поведение, но проявяват рискови фактори, които ги предразполагат към това в бъдеще.

Промяната на риска и защитните фактори на индивидуално и общностно равнище изисква координирани, постоянни усилия в много сектори. Например, образователният сектор може да се присъедини към сектора на психичното здраве, за да предоставя програми за устойчивост в началните и средните училища. Това е практически пример само за една стъпка в процеса, като те трябва да бъдат стратегически дефинирани, разпределени във времето и проследени какъв ефект дават.

Знаете ли, че България има Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България?

Тя е съставена за няколко периода, като в момента се намираме в текущ период 2017-2023-та година. В разработената от Министерството на здравеопазването програма са отчетени задачите, слабите страни и необходимите процеси, които трябва да се осъществят и задействат. Повече подробна информация може да се намери на следния адрес: Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България. 

Акцентите, които ние успяхме да извлечем от програмата сочат, че липсва ясна визия за това как да се обединят повече структури и изпълнители на здравни дейности, които да работят за реализиране на целите, заложени в програмата. Проблеми в състоянието на психиатричната помощ също има, тъй като тя е с нисък капацитет и съмнително качество, а вероятно не може да отговори и на нарастващите нужди от квалификация на служителите, грижите за един пациент измерени във време и средства, нагласи на лекуващия екип и други фактори. Определено е налице проблем с човешкия ресурс и в този бранш, тъй като според програмата множество професии от психиатричната система липсват в екипите на психиатричните служби. Такива професии са клинична психология, клинична социална работа, психиатрично сестринство и други.

Индивидуални мерки за съхранение и превенция на психично здраве

В докладите на СЗО се посочва, че е възможно да се предотвратят психичните разстройства чрез уреждане на важни въпроси като работа, жилище, грижа за децата и образование. Има много неща, които може да са извън вашия контрол, но има много неща, които ние като индивиди също можем да направим, за да запазим доброто психично здраве и да поддържаме болестите надалеч.

Някои от тези мерки за превенция на психично здраве, които може да практикувате самостоятелно и да споделите с близките си, са:

Поддържане на добро физическо здраве чрез движение, упражнения, танци, плуване, пълноценно хранене, прием на хранителни добавки според възрастта и здравословните проблеми;

Предизвиквайте мозъка си чрез ребуси, кръстословици, судоку, пъзели и всякакви други форми на загадки, които поддържат когнитивната функция;

Научете се как да овладявате гнева си - дори да смятате, че не е необходимо, след време ще разберете, че гневът може да донесе повече негативи на взаимоотношенията ви и на самите вас отколкото всяка друга емоция. Такива стратегии за контрол изискват определено време за усъвършенстване и опознаване на самия себе си, защото за да се справите с яростта трябва да потърсите и приемете причината за нея. Например, гнева може да замаскира срам, несигурност, рана, спомен или слабост, която имате и тя реагира на определени фактори в даден момент.

Започваме само с тези три мерки и ще продължим с поне още толкова във втора част на темата. Тя определено има нужда от развитие и повече обществено внимание, затова очаквайте нов материал отново в блога на Herbamedica.

Свързани продукти

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ