Даряваме (1 лв) от всяка изпратена поръчка за възрастни хора. Събрана сума до момента (170.00 лв).

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Молекулярен Водород H2 TAB - унищожаване на свободни радикали и анти-ейдж ефект

Молекулярният водород е най-малката биодостъпна молекула във Вселената и представлява 90% от живата материя. Когато се влива във вода, той осигурява множество предимства, включително повече достъпна енергия и антиоксидантна активност. Водородните таблетки като Н2 TAB подпомагат производството на собствени вътрешни антиоксиданти в тялото като глутатион и супероксид дисмутаза, без отрицателни странични ефекти.

Макар и да звучи малко абстрактно, молекулярният водород се оказва, че може да бъде от полза за борба с окислителните процеси в организма, както и да допринесе за анти-ейдж ефект поради това.

Напълно безобиден и разработен с елементен магнезий за оптимално усвояване, Н2 TAB може да е новата ви любима анти-ейдж придобивка наравно с Q10 и кремовете с колаген. Нека ви дадем няколко сериозни причини да му намерите място на нощното шкафче.

Какво представлява молекулярният водород

Молекулярният водород (Н2) или двуатомният водород е запалим газ без вкус, без мирис. 

Молекулярният водород привлича значително вниманието на академични изследователи, лекари и специалист от цял свят заради установения му терапевтичен потенциал и безопасна употреба. Една от най-ранните публикации за водорода като медицински газ е през 1975 г. от Доул и колегите му от Baylor University and Texas A&M.

Въпреки че изследванията все още не са достатъчно разнообразни, до момента над 1000 научни статии показват, че H2 има терапевтичен потенциал в над 160 различни модели на болести при хора и животни и по същество във всеки орган на човешкото тяло.

Откакто молекулярният водород беше докладван за първи път като хидроксилен радикал през 2007 г., благоприятният ефект на водорода беше документиран в повече от 300 модели на болести и човешки заболявания, включително исхемия / реперфузия, метаболитен синдром, възпаление и рак. Всички тези патологични увреждания се характеризират едновременно със свръхпроизводство на реактивни кислородни форми (ROS), където молекулярният водород е доказан като селективен антиоксидант. 

Тази малка молекула с голям потенциал има антиоксидантни, противовъзпалителни и антиапоптозни ефекти. Също така молекулярният водород допринася за защита на митохондриите и ендоплазмения ретикулум, регулиране на вътреклетъчните сигнални пътища и балансиране на подвидовете имунни клетки.

Как действа молекулярният водород

H2 намалява оксидативния стрес и подобрява окислително-редукционната хомеостаза, частично медиирана по пътя на Nrf2, който регулира нивата на глутатион, супероксид дисмутаза, каталаза и други, фосфорилиране на протеини и генна експресия. Тези ефекти обуславят неговите противовъзпалителни, антиалергични и антиапоптотични защитни свойства.

Антиоксидативни ефекти на молекулярния водород

Водородът унищожава свободните радикали

Като нов антиоксидант, водородът беше отличен за първи за способността му да противодейства на хидроксилния радикал-най-токсичния и реактивен радикал. 

Тъй като хидроксилният радикал не може да бъде отстранен ензимно, активността на почистване зависи от хелатирането на свободни метални йони или превръщането на H2O2 в други съединения. В клиничното изпитване на екипа през 2007-ма година е установено, че Н2 директно реагира с хидроксилен радикал в безклетъчна система и намалява хидроксилните радикали в клетъчната култура, използвайки специфичен метод на улавяне от 5,5-диметил-1-пиролин N-оксид.

Водородът засилва експресията на ендогенни антиоксидази

Отново чрез проучвания е установено, че водородният газ намалява производните на NADPH оксидаза (NOX) свободни радикали, произведени по време на фагоцитоза в някои видове имунни клетки. Предишни проучвания показват, че потискането на NOX чрез Н2 е постигнато чрез инхибиране на фосфорилирането на Lyn (протеин кодиращ ген) в мастоцитите, като по този начин се намалява производството на водороден пероксид.

Водородът регулира Nrf2 антиоксидантния път

Nrf2 е окислително-редокс-чувствителен транскрипционен фактор, който регулира антиоксидантите за защита срещу окислителни щети, причинени от нараняване и възпаление. Nrf2 също така насърчава програмни функции като автофагия, сигнализация на възпалителния ендоплазмен ретикулум (ER) и апоптоза. 

В проучвания, при които е изследван механизмът на молекулярния водород, пътят на Nrf2 се активира под оксидативен стрес и е установено по-нататъшно подобрение след получаване на водород.

Водородът подобрява възпалителните и апоптотичните каскади

В ранно проучване на молекулярния водород е установено понижено циркулиране на тумор некротизиращ фактор- -α (TNF-α) при плъхове с хронично възпаление на черния дроб, които са държани в хипербарна камера с 0,7 MPa водород в продължение на 2 седмици. Последващи проучвания демонстрират подобни резултати при използване на по-ниска концентрация на водороден газ или богат на водород физиологичен разтвор при изследвания на хронична нефропатия на алографт.

На следващо място, лечението с включен водород намалява активирането на NF-кВ и зависимата от NF-кВ транскрипция на възпалителни цитокини. NF-k е основният регулатор на провъзпалителните цитокини в организма.

Водородът модулира клетъчните пътища за оцеляване и сигнализация

Няколко публикувани доклада твърдят, че молекулярният водород притежава функцията на сигнална молекула, която оказва множество ефекти върху сигналната трансдукция. Всъщност, анализът на части от ДНК демонстрира, че 46,5% от променените гени при обработка с водород принадлежат на тези, участващи в сигналните пътища, включително активирана от митоген протеинкиназа (MAPK), фосфоинозитид 3-киназа (PI3k) / Akt, Wnt / β-катенин.

Клетъчният стрес, включително оксидативен стрес, може да активира ERKs, JNKs и други вероятно чрез окислителна модификация на вътреклетъчните кинази или инактивиране на MAPK фосфатази. Последните проучвания, най-вече върху I / R наранявания, демонстрират облекчаващия ефект на молекулярния водород върху активирането на MAPK. Водородът потиска засиленото фосфорилиране на ERK1 / 2, p38 и JNK и облекчава индуцираната от изопротеренол сърдечна хипертрофия in vivo и хипертрофия на кардиомиоцитите in vitro.

В други проучвания се установява, че водородът инхибира фосфорилирането на ERK, JNK и p38 MAPK и предотвратява транслокацията на фосфор-ERK, фосфор-JNK и фосфор-p38 от цитоплазмата в ядрото в ранна фаза на остър панкреатит и индуцирани от доксорубицин хепатотоксичност и кардиотоксичност.

Свободни радикали и оксидативен стрес 

Свободните радикали са междинни продукти или странични продукти от клетъчния метаболизъм, особено по време на генерирането на аденозин трифосфат (АТФ) от митохондриите. Тези странични продукти са предимно реактивни кислородни видове и реактивни азотни видове (RNS). 

ROS и RNS са незаменими компоненти в многобройни биологични процеси, включително трансдукция на сигнала, защита срещу вирусна инфекция и редокс регулация при физиологични условия. Но излишният поток от тези свободни радикали, напротив, причинява вредни последици за структурите и дейностите на клетката, известни като оксидативен стрес.

Във връзка с различни видове човешки заболявания, включително атеросклероза, болест на Паркинсон и рак, оксидативният стрес на практика отразява физиологичен дисбаланс между генерирането на реактивни кислородни видове и клетъчния капацитет за детоксикация на тези реактивни междинни продукти или за възстановяване след полученото увреждане. За да се случат тези обратни процеси са нужни антиоксиданти като глутатион, витамин Ц, ликопен, астаксантин, полифеноли и както става ясно – молекулярен водород.

През 2007 г., важна публикация в Nature Medicine от Ohsawa et al. съобщава, че молекулярният водород е нов селективен антиоксидант. Заедно с неговата биологична безопасност, която беше добре призната във хипербарната медицина, освен възможното клинично приложение беше въведена и ярка перспектива за молекулния водород в други области.

В следващите 13 години бяха проведени различни проучвания и наблюдения, при които е установено, че този водород може да подобри състоянието при артрит, свързани с диабета разстройства, пародонтоза и други.

Всички приведени доказателства по-горе, както и част от цитираните проучвания, потвърждават противовъзпалителния и антиоксидантен капацитет на молекулярния водород. Антиапоптозните свойства на молекулярния водород също са добре документирани в проучвания, използващи животински модели на различни човешки заболявания, най-вече чрез TUNEL анализ и / или други подходящи методи.

Извършвайки всички тези ефекти, молекулярният водород се доказва като забележително съединение, което може да противодейства на различни окислителни процеси и молекули в тялото. Това негово свойство е от изключително значение, тъй като с времето човешкият организъм става по-податлив на увреждане, възпаление и заболяване, а това са предпоставки за по-висок оксидативен стрес. Освен ценните антиоксиданти, които познавате, вече има още един, който може да ви защити от тези процеси. 

Използвани ресурси

Ge L, Yang M, Yang NN, Yin XX, Song WG. Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseases. Oncotarget. 2017;8(60):102653-102673. Published 2017 Sep 21. doi:10.18632/oncotarget.21130

Ohta S. Molecular hydrogen as a novel antioxidant: overview of the advantages of hydrogen for medical applications. Methods Enzymol. 2015;555:289-317. doi: 10.1016/bs.mie.2014.11.038. Epub 2015 Jan 21. PMID: 25747486.

Ohta S. Molecular hydrogen is a novel antioxidant to efficiently reduce oxidative stress with potential for the improvement of mitochondrial diseases. Biochim Biophys Acta. 2012 May;1820(5):586-94. doi: 10.1016/j.bbagen.2011.05.006. Epub 2011 May 20. PMID: 21621588.

OLGA BLOKHINA, EIJA VIROLAINEN, KURT V. FAGERSTEDT, Antioxidants, Oxidative Damage and Oxygen Deprivation Stress: a Review, Annals of Botany, Volume 91, Issue 2, 2 January 2003, Pages 179–194, https://doi.org/10.1093/aob/mcf118


Свързани продукти

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ